default_mobilelogo

Rok 2014, Tom 17, Numer 4


Year 2014, Volume 17, Issue 4 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Możliwości energetycznego wykorzystania osadów ściekowych jako paliwa.


  Title:

  Possibilities of Energy Use Sewage Sludge as Fuel.


  Autorzy / Authors: Arkadiusz OSTOJSKI, Magdalena GAJEWSKA
  Strony / Pages: 521-531 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ składu osadów na zmiany ilościowe małocząsteczkowych WWA w procesie fermentacji.


  Title:

  Effect of Composition of the Sewage Sludge on Degradation of Low Molecular Weight PAHs in the Fermentation Process.


  Autorzy / Authors: Bartłomiej MACHERZYŃSKI, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA
  Strony / Pages: 533-545 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Efekty oddziaływania dezintegrującego alkalizacji i sonifikacji na zawiesiny osadu czynnego.


  Title:

  Disintegrating Effects of Alkalization and Sonication on Activated Sludge Suspension.


  Autorzy / Authors: Dorota KRZEMIŃSKA, Tomasz KAMIZELA, Mariusz KOWALCZYK
  Strony / Pages: 547-557 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Test BMP w ocenie i modelowaniu produkcji biogazu z organicznych substratów: przegląd literaturowy.


  Title:

  BMP Test in the Assessment and Modeling of Biogas Production from Organic Substrates: Review.


  Autorzy / Authors: Anna GROSSER, Ewa NECZAJ
  Strony / Pages: 559-581 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wykorzystanie przefermentowanych osadów ściekowych z komunalnych oczyszczalni ścieków w procesie unieszkodliwiania odpadów wiertniczych.


  Title:

  Application of Anaerobically Digested Municipal Sewage Sludge in Drill Cuttings Utilization.


  Autorzy / Authors: Justyna KUJAWSKA, Małgorzata PAWŁOWSKA Aneta CZECHOWSKA-KOSACKA, Wojciech CEL
  Strony / Pages: 583-595 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych.


  Title:

  Possibility of LCA Application to the Environmental Impact Assessment of Industrial and Energy Wastes.


  Autorzy / Authors: Maciej KURZYDŁO
  Strony / Pages: 597-617 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ osadów ściekowych na aktywność mikrobiologiczną i biochemiczną gleby.


  Title:

  Sewage Sludge Influence on Microbiological and Biochemical Soil Activity.


  Autorzy / Authors: Anna NAPORA, Anna GROBELAK
  Strony / Pages: 619-630 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Biofiltracja jako metoda unieszkodliwiania odorów powstających podczas kompostowania frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych i przemysłowych.


  Title:

  Neutralization of Odors Generated during Composting of Biodegradable Fraction of Municipal and Industrial Waste by Biofiltration.


  Autorzy / Authors: Anna KWARCIAK-KOZŁOWSKA, Bartłomiej BAŃKA
  Strony / Pages: 631-645 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wpływ mieszanek nawozowych na zawartość metali ciężkich w glebie i biomasie ślazowca pensylwańskiego.


  Title:

  Effect of Compound Fertilizers on the Concentration of Heavy Metals in soil and Biomass of Virginia Mallow.


  Autorzy / Authors: Ewa OCIEPA, Iwona D, Maciej MROWIEC
  Strony / Pages: 647-660 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Unieszkodliwianie osadów ściekowych w procesie kompostowania z zastosowaniem różnych cykli napowietrzania.


  Title:

  Disposal of Sewage Sludge in the Process of Composting with the Use of Different Cycles Aeration.


  Autorzy / Authors: Monika GAŁWA-WIDERA
  Strony / Pages: 661-671 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Biomasa wierzby energetycznej z gleb piaszczystych nawożonych osadami ściekowymi.


  Title:

  Biomass of Energy Willow from Sandy Soils Fertilized with Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Ewa STAŃCZYK-MAZANEK*, January BIEŃ, Urszula KĘPA
  Strony / Pages: 673-688 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Ocena metod ekstrakcji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z gleby i osadów ściekowych.


  Title:

  Evaluation of extraction methods of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) from soil and sewage sludge matrix.


  Autorzy / Authors: Dariusz WŁÓKA, Marzena SMOL
  Strony / Pages: 689-702 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Analiza podatności na rozkład biologiczny odcieków składowiskowych oczyszczanych w wielostopniowym systemie hydrofilowym.


  Title:

  Analysis of Biodegradibility of Landfill Leachate Treated in a Multi-Stage Constructed Wetland.


  Autorzy / Authors: Ewa WOJCIECHOWSKA
  Strony / Pages: 703-712 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 14
  Tytuł:

  Ocena zanieczyszczenia wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) gleb nawożonych osadami ściekowymi.


  Title:

  Assessment of PAHs Pollution in Soil Fertilized with Sewage Sludge.


  Autorzy / Authors: Dariusz WŁÓKA, Marzena SMOL
  Strony / Pages: 713-726 Pobierz pełny tekst / Download full text