user_mobilelogo

Zasady etyki

Zapobieganie nadużyciom jest jednym z najważniejszych obowiązków redakcji. Nie do przyjęcia są wszelkiego rodzaju nieetyczne zachowanie, a redakcja czasopisma Inżynieria i Ochrona Środowiska nie toleruje plagiatu w jakiejkolwiek formie. Autorzy składający artykuł do czasopisma Inżynieria i Ochrona Środowiska potwierdzają, że zawartość rękopisu jest oryginalne.
Zasady etyki oparte na kodeksie postępowania COPE (Code of Conduct for Journal Editors) dotyczą redaktorów, autorów i recenzentów. Redaktorzy, autorzy i recenzenci powinni również przestrzegać zasad ustalonych przez czasopismo Inżynieria i Ochrona Środowiska.

Obowiązki edytorów

 1. Decyzja o publikacji. Na podstawie otrzymanych recenzji Redakcja może odrzucić, przyjąć lub zdecydować o konieczności wprowadzenia korekt do publikacji.
 2. Edytor musi zapewnić weryfikację naukową artykułu bez względu na płeć, rasę, obywatelstwo, religię itp. autorów.
 3. Edytor musi zapewnić poufność informacji przesłanych przez autorów, a także nazwiska recenzentów.
 4. Redaktor Inżynierii i Ochrony Środowiska nie będzie wykorzystywać materiałów niepublikowanych zamieszczonych w nadesłanej pracy dla własnych badań bez pisemnej zgody autora.
 5. Redaktorzy powinni podjąć odpowiednie środki w przypadku wystąpienia skarg dotyczących nieetycznych działań podczas publikacji badań naukowych.

Obowiązki autorów

 1. Praca powinna być oryginalna i zawierać obiektywną dyskusję.
 2. Autorzy powinni szczegółowo przedstawić metodykę, żeby istniała możliwość powtórzenia eksperymentu
 3. Autorzy muszą poświadczyć, że:
  • przedstawiona praca jest w całości oryginalna,
  • praca nie była poprzednio publikowana i nie została przedłożona do publikacji u innego wydawcy,
  • praca nie narusza praw autorskich innych osób,
  • wszystkie źródła finansowania zostały wymienione w podziękowaniu.
 4. Autorzy powinni przedstawić w publikacji wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach oraz zacytować publikacje, które zostały wykorzystane w pracy.
 5. Autorstwo powinno być ograniczone do tych, którzy wnieśli znaczący wkład w tworzeniu, projektowaniu, realizacji lub interpretacji omawianym badaniu. Autorzy zapewniają, że wszyscy autorzy widzieli i zgodził się na przedłożenie wersji rękopisu i włączenia ich jako współautorów.
 6. Na życzenie redakcji lub recenzentów autorzy powinni dostarczyć wyjściowe dane związane z ich pracą.
 7. Jeżeli autor publikacji odkryje istotny błąd powinien zgłosić to do redakcji bez względu na to czy artykuł jest w trakcie wydruku czy jest już opublikowany.

Obowiązki recenzentów

 1. Informacje zawarte w recenzowanych publikacjach powinny być traktowane jako poufne. Nie mogą być one wykorzystane do uzyskania korzyści osobistych.
 2. Wszelkiego rodzaju podobieństwa w recenzowanej publikacji do innych opublikowanych materiałów, o których recenzent ma wiedzę muszą być zgłoszone d edytora.
 3. Opinie zawarte w recenzji muszą być obiektywne. Recenzenci powinni wyrażać swoje opinie jasno wraz z argumentacją wyrażonych opinii.
 4. Recenzent nie powinien opiniować artykułów jeżeli wystąpił konfliktu interesów wynikającego z konkurencji, współpracy lub innych związków z autorami, firmami lub instytucjami związanymi z artykułem.
 5. Recenzent, w przypadku gdy nie może wykonać recenzji w określonym terminie powinien zgłosić to do redakcji, która może w takim przypadku powierzyć tą recenzję innemu recenzentowi.