user_mobilelogo

Główne zasady recenzowania publikacji

 1. Redaktorzy tematyczni wstępnie weryfikują zgodność artykułu z zakresem tematycznym czasopisma.
 2. Po wstępnym zakwalifikowaniu artykułu do oceny każdej publikacji powoływanych jest co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki autorów publikacji.
 3. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów.
 4. Recenzent podpisuje deklarację o nie wystąpieniu konfliktu interesów między recenzentem a autorami (np. bezpośrednie relacje osobiste: pokrewieństwo, związki prawne, konflikt, podległość zawodowa, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch lat poprzedzających recenzję).
 5. Recenzent podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami etyki czasopisma.
 6. Recenzja ma formę pisemną, zgodną z zaproponowanym przez redakcję formularzem recenzji. Powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia do publikacji lub odrzucenia artykułu.
 7. Formularz recenzji dostępny jest na stronie internetowej czasopisma.
 8. Autorzy otrzymują do wglądu zarówno pozytywne jak i negatywne recenzje i mają prawo ustosunkować się do nich.
 9. W przypadkach spornych redaktor naukowy może powołać dodatkowego recenzenta.
 10. Autorzy po pozytywnych recenzjach nanoszą ewentualne poprawki zgodne z sugestiami recenzentów. Weryfikację naniesionych zmian w przypadku gruntownych poprawek wykonuje recenzent, a pozostałych przypadkach redaktor czasopisma.
 11. Autor lub pierwszy autor podpisuje oświadczenie o nie publikowaniu dotychczas wyników zamieszczonych w przysłanym artykule. Oświadczenie powinno być przesłane (w wersji papierowej lub elektronicznej z podpisem) najpóźniej w dniu przesłania ostatecznej wersji tekstu pracy do druku.
 12. Czasopismo raz w roku podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów.