user_mobilelogo

PROCEDURA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED ZJAWISKIEM
„GHOSTWRITING” I GUEST AUTHORSHIP”
W PUBLIKACJACH CZASOPISMA INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

(opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i/lub „guest authorship” (z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji).

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” (gdy osoba wniosła istotny wkład w publikację, a nie została ujęta jako jeden z autorów) oraz „guest authorship” autor/autorzy zobowiązani są do:

  1. Określenie wkładu poszczególnych autorów w przygotowanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji (tj. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. ), przy czym główną odpowiedzialność za ujawnieni wskazanych danych ponosi składający opracowanie.
  2. Powinny być również podane wszystkie źródła finansowania artykułu (instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia itp.). Autorzy prac badawczych zobowiązani są do ujawnienia wszystkich zobowiazań finansowych między firmą, której opisywany jest produkt lub firmą konkurencyjną i potwierdzenie tego przez podpisanie oświadczenia. Informacje te nie będą rozpowszechniane i nie wpłyną na decyzję o publikowaniu artykułu.
  3. Wszystkie wykryte przypadku zjawiska „ghostwriting” lub „guest authorship” będą dokumentowane i demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszeń edytorów naukowych itp.).