default_mobilelogo

Rok 2002, Tom 5, Numer 2


Year 2002, Volume 5, Issue 2


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza izoterm adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnym.


  Title:

  Analysis of Water Vapour Isotherms on Active Carbons.


  Autorzy / Authors: Leszek CZEPIRSKI, Ewa KOMOROWSKA-CZEPIRSKA, Małgorzata RUMIAN
  Strony / Pages: 107-115
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Tekstura i zdolności rozdzielcze węglowych sit molekularnych.


  Title:

  Structure and Separation Abilities of Carbon Molecular Sieves.


  Autorzy / Authors: Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  Strony / Pages: 117-123
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Adsorpcja chloro- i nitrofenoli z roztworów wodnych na sferycznych węglach aktywnych.


  Title:

  Adsorption of Chloro- and Nitrophenols from Aqueous Solutions on Spherical Activated Carbons.


  Autorzy / Authors: Ewa LORENC-GRABOWSKA, Grażyna GRYGLEWICZ
  Strony / Pages: 125-136
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Wpływ obecności anionów siarczanowych i chlorkowych na sorpcję anionu chromianowego.


  Title:

  Influence of Sulphate and Chloride Anions Presence on Sorption Magnitude of Chromium Cr(VI).


  Autorzy / Authors: Joanna LACH
  Strony / Pages: 137-148
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Osady ściekowe jako prekursory adsorbentów.


  Title:

  Sewage Sludge as Adsorbents Precursors.


  Autorzy / Authors: Sławomir STELMACH, Aleksander SOBOLEWSKI
  Strony / Pages: 149-168
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Perspektywy zwiększenia efektywności kondycjonowania osadów ściekowych poprzez zastosowanie pola elektromagnetycznego.


  Title:

  Prospects of the Efficiency Increase of Sewage Sludges Conditioned with Electromagnetic Field.


  Autorzy / Authors: January B. BIEŃ, Tomasz KAMIZELA
  Strony / Pages: 169-176
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Występowanie mikroflory denitryfikacyjnej w przydomowej oczyszczalni ścieków.


  Title:

  Denitrification Microflora in the Individual Wastewater Treatment Plants.


  Autorzy / Authors: Daniela GWIAZDOWSKA, Krystyna TROJANOWSKA, Ryszard BŁAŻEJEWSKI
  Strony / Pages: 177-187