user_mobilelogo

Rok 2015, Tom 18, Numer 1


Year 2015, Volume 18, Issue 1 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Zastosowanie systemu modeli CALMET/CALPUFF o wysokiej rozdzielczości do oceny wpływu na jakość powietrza spalarni odpadów komunalnych w Krakowie.


  Title:

  Use of the High Resolution System of CALMET/CALPUFF Models to Air Quality Impact Assessment for the Municipal Solid Waste Incineration Plant in Krakow.


  Autorzy / Authors: Mateusz RZESZUTEK, Robert OLENIACZ
  Strony / Pages: 5-22 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla 'zielonej energii'.


  Title:

  Analysis of the Profitability of Energy Production from Renewable Sources on the Example of the Wind Farm Assuming the Government Support for 'Green Energy'.


  Autorzy / Authors: Renata GNATOWSKA, Agnieszka WĄS
  Strony / Pages: 23-33 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Toksyczność i genotoksyczność wód Wisły w Warszawie przed i po uruchomieniu układu przesyłowego ścieków do oczyszczalni Czajka.


  Title:

  Toxicity and Genotoxicity of Vistula River Waters in Warsaw Before and After the Completion of the Municipal Wastewater Transporting System to Czajka Treatment Plant.


  Autorzy / Authors: Grażyna OBIDOSKA, Michał KALINOWSKI, Zbigniew KARACZUN
  Strony / Pages: 35-41 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Oznaczanie zawartości rozpuszczonego węgla organicznego w próbkach odcieków pochodzących z procesu podziemnego zgazowania węgla.


  Title:

  Determination of Dissolved Organic Carbon Content in the Samples of Effluents from the Process of Underground Coal Gasification.


  Autorzy / Authors: Danuta JUSZCZYK, Krzysztof MITKO, Małgorzata BEBEK, Leszek DROBEK
  Strony / Pages: 43-53 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Ocena możliwości wykorzystania gazów niskokalorycznych w technologiach ograniczania emisji substancji szkodliwych z procesów spalania.


  Title:

  Assessment of the Low Calorie Gases Usage in the Low Emission Combustion Technologies.


  Autorzy / Authors: Sebastian WERLE
  Strony / Pages: 55-65 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Sorpcja fenolu z roztworów wodnych na konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sorbentach.


  Title:

  Phenol Sorption from Water Solution onto Conventional and Unconventional Sorbents.


  Autorzy / Authors: Mariusz DUDZIAK, Sebastian WERLE
  Strony / Pages: 67-81 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Charakterystyka zbiorowisk użytków zielonych małej zlewni sudeckiej w Boguszynie na tle warunków przyrodniczych.


  Title:

  Characteristics of Grassland Communities in a Small Catchment of the Sudety Mountains in Boguszyn on the Background of Natural Conditions.


  Autorzy / Authors: Marek HELIS, Anna PASZKIEWICZ-JASIŃSKA
  Strony / Pages: 83-96 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Konsekwencje działalności rolniczej w górnej części zlewni Pszczynki dla korzystania z wód powierzchniowych.


  Title:

  Consequences of Agricultural Activity in Upper Part of Pszczynka Catchment for Use of Surface Waters.


  Autorzy / Authors: Andrzej JAGUŚ
  Strony / Pages: 97-108 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Wpływ nanoproduktów na wybrane organizmy - ocena ekotoksykologiczna.


  Title:

  Impact of Nanoproducts on Selected Organisms - the Ecotoxicological Assessment.


  Autorzy / Authors: Ewa KARWOWSKA, Ewa MIAŚKIEWICZ-PĘSKA, Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ
  Strony / Pages: 109-118 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Badanie zanieczyszczeń powietrza oddziałujących na dzieci w przedszkolu miejskim zlokalizowanym przy drodze o dużym natężeniu ruchu.


  Title:

  Children Exposure to Air Pollutants in Nursery School Near a Major Road in Urban Area.


  Autorzy / Authors: Anna MAINKA, Elwira ZAJUSZ-ZUBEK, Barbara KOZIELSKA, Ewa BRĄGOSZEWSKA
  Strony / Pages: 119-133 Pobierz pełny tekst / Download full text