user_mobilelogo

Rok 1999, Tom 2, Numer 4


Year 1999, Volume 2, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Ocena sanitarno-bakteriologiczna południowej części Jeziora Legińskiego.


  Title:

  Sanitary and Bacteriological Quality of the South Part of Legińskie Lake.


  Autorzy / Authors: Izabella ZMYSŁOWSKA, Dorota LEWANDOWSKA
  Strony / Pages: 253-264
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego jeziora Hańcza.


  Title:

  Evaluation of Pollution and the Sanitary-Bacteriological State of Lake Hańcza.


  Autorzy / Authors: Stanisław NIEWOLAK, Anna GOTKOWSKA-PŁACHTA
  Strony / Pages: 265-278
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Ocena zagrożenia użytkowych zbiorników wód podziemnych substancjami ropopochodnymi w rejonie Częstochowy.


  Title:

  Risk Assessment from Oil Compounds to Groundwater Reservoirs in Częstochowa Region.


  Autorzy / Authors: Grzegorz MALINA, Agata DERDA, Marcin DERDA
  Strony / Pages: 279-295
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Zmiany zawartości THM-ów w uzdatnianej wodzie i podczas transportu w sieciach wodociągowych.


  Title:

  Changes of Contents of THMs in Treated Water from Purification Plants as well as in Water-Pipe Networks.


  Autorzy / Authors: Waldemar SAWINIAK, Krzysztof TRYBULEC
  Strony / Pages: 297-304
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania stężenia ozonu przy powierzchni ziemi.


  Title:

  Neural Networks Application to the Ozone Concentration Modelling Near the Ground Surface.


  Autorzy / Authors: Janusz BARAN, Adriana ŚWIĄĆ, Szymon HOFFMAN
  Strony / Pages: 305-321
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Nowa enzymatyczno-chemiczna metoda oznaczania formaldehydu i metanolu w ściekach przemysłowych.


  Title:

  The New Enzymatic Chemical Method for Formaldehyde and Methanol Determination in Industrial Wastes.


  Autorzy / Authors: January BIEŃ, Władimir SYBIRNY, Andrzej SYBIRNY, Nikołaj MAIDAN, Michał GONCHAR
  Strony / Pages: 323-331
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Miejska oczyszczalnia ścieków źródłem mikroorganizmów zanieczyszczających powietrze.


  Title:

  Municipal Waste Water Treatment Plant as a Source of Microorganisms Pollutting the Air.


  Autorzy / Authors: Zofia FILIPKOWSKA, Karol KORZEKWA
  Strony / Pages: 333-345
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Zastosowanie technik membranowych w procesie zmiękczania wody.


  Title:

  Application of Membrane Techniques in Water Softening Process.


  Autorzy / Authors: Michał BODZEK, Klaudia WESOŁOWSKA
  Strony / Pages: 347-365
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Analiza WWA w osadach ściekowych poddanych wstępnej obróbce termicznej przed i po procesie fermentacji metanowej.


  Title:

  Conversions of Polaromatic Hydrocarbons (PAHs) in a Process of Thermic Preparation of Residues to Methanated Fermentation.


  Autorzy / Authors: Marta JANOSZ-RAJCZYK, Ewa ZAKRZEWSKA, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Beata CIERPIAŁ
  Strony / Pages: 367-379
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Badanie trwałości wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w próbach glebowych kondycjonowanych w warunkach laboratoryjnych.


  Title:

  Concentration Changes of Chosen PAHs in Soil Trials Conditioned in Laboratory.


  Autorzy / Authors: Ewa ZAKRZEWSKA, Marta JANOSZ-RAJCZYK, Anna DUSZYŃSKA, Anna MAŁACHOWSKA-JUSZT
  Strony / Pages: 381-390
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Przemiany WWA w osadach ściekowych poddanych sztucznemu działaniu promieniowania UV.


  Title:

  PAH Congeners Changes in Sewage Sludge Exposed to Artifical Effect of UV Radiation.


  Autorzy / Authors: Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Marta JANOSZ-RAJCZYK, Ewa WIŚNIOWSKA, Katarzyna KOĆWIN
  Strony / Pages: 391-401
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Recykling olejów smarowych przepracowanych a ekologia.


  Title:

  Recycling of Used Lubricated Oil and Ecology.


  Autorzy / Authors: Janusz JAKÓBIEC, Grzegorz WYSOPAL, Jerzy JASKÓLSKI
  Strony / Pages: 403-414
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Badania rozpoznawcze wpływu stałego pola magnetycznego na utlenianie związków organicznych z udziałem mikroorganizmów i na nitryfikację.


  Title:

  Preliminary Studies on the Impact of Direct Magnetic Field on Microbiological Oxidation of Organic Substrate and Nitrification.


  Autorzy / Authors: Joanna SZCZYPIOROWSKA, Rafał NOWAK, Ewa WIŚNIOWSKA, Maria WŁODARCZYK-MAKUŁA, Marta JANOSZ-RAJCZYK, Janina KOŚCIEŃ
  Strony / Pages: 415-427