user_mobilelogo

Rok 2004, Tom 7, Numer 4


Year 2004, Volume 7, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Bakterie i wirusy w wodzie wodociągowej.


  Title:

  Bacteria and Viruses in the Drinking Water Distribution Systems.


  Autorzy / Authors: Krystyna OLAŃCZUK-NEYMAN, Aleksandra SOKOŁOWSKA
  Strony / Pages: 259-276
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ usuwania domieszek wód powierzchniowych na efektywność destrukcji mikrocystyn w procesie chlorowania.


  Title:

  Effect of Surface Water Treatment on Microcystins Degradation by Chlorination.


  Autorzy / Authors: Andrzej JODŁOWSKI, Tomasz JURCZAK, Joanna MANKIEWICZ, Marcin SOBIERAJ
  Strony / Pages: 277-290
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Charakterystyka energetycznej i strukturalnej niejednorodności węgli aktywnych metodą termodynamiczną.


  Title:

  Characterization of Energetic and Structural Heterogeneity of Active Carbons by Thermodynamic Method.


  Autorzy / Authors: Jerzy CHOMA
  Strony / Pages: 291-304
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Dobór węglowych sit molekularnych do rozdziału wybranych mieszanin gazowych.


  Title:

  Selection of Carbon Molecular Sieves for Separation of Gas Mixtures.


  Autorzy / Authors: Mieczysław BAŁYS, Bronisław BUCZEK, Janusz ZIĘTKIEWICZ
  Strony / Pages: 305-316
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Modyfikacja właściwości węgla aktywnego dla procesu adsorpcyjnego chłodzenia.


  Title:

  Modification of Active Carbon Properties for Adsorption Cooling Systems.


  Autorzy / Authors: Eliza KLIMOWSKA, Bronisław BUCZEK
  Strony / Pages: 317-326
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Charakterystyki reologiczne osadów ściekowych preparowanych polielektrolitami oraz polem ultradźwiękowym.


  Title:

  The Rheological Characeristics of Sewage Sludge Being Conditioned with Polyelectrolytes and Ultrasonic Field.


  Autorzy / Authors: January B. BIEŃ, Beata MATYSIAK-BIEŃ, Jurand D. BIEŃ
  Strony / Pages: 327-340
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Wpływ dezintegracji ultradźwiękowej osadów ściekowych na przebieg procesu stabilizacji beztlenowej.


  Title:

  The Influence of the Ultrasonic Disnitegration of Sewage Sludge on the Course of the Anaerobic Stabilization Process.


  Autorzy / Authors: January B. BIEŃ, Iwona SZPARKOWSKA
  Strony / Pages: 341-352
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Badania toksyczności w procesie biodegradacji endosulfanu.


  Title:

  Toxicity in the Endosulfan Biodegradation Process.


  Autorzy / Authors: Maria ŁEBKOWSKA, Monika ZAŁĘSKA-RADZIWIŁŁ, Mirosław SZYŁAK-SZYDŁOWSKI, Radosław KALINOWSKI
  Strony / Pages: 353-366
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Ocena toksycznego oddziaływania przeproacowanego oleju silnikowego na wybrane oleje.


  Title:

  Used Oil Phytotoxicity Studies.


  Autorzy / Authors: Anna MAŁACHOWSKA-JUTSZ
  Strony / Pages: 367-380
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Modelowanie przestrzennego rozkładu stężeń jonów Cl w wodach podziemnych na przedpolu zbiornika odpadów poflotacyjnych Żelazny Most.


  Title:

  The Modeling of Spatial Distribution of Chlorine Ion Concentration in Groundwater from Post-Flotation Reservoir Żelazny Most.


  Autorzy / Authors: Jarosław ZAWADZKI, Małgorzata KUCHAREK, Wiktor TREICHEL
  Strony / Pages: 381-392
 • Artykuł / Article: 11
  Tytuł:

  Mobilność i biodostępność metali ciężkich w środowisku glebowym.


  Title:

  The Mobility and Bioavailability of Heavy Metals in Soil Environment.


  Autorzy / Authors: Krystyna NIESIOBĘDZKA
  Strony / Pages: 393-400
 • Artykuł / Article: 12
  Tytuł:

  Natlenianie zanieczyszczonych osadów dennych podczas tymczasowego składowania.


  Title:

  Oxygenation of Contaminated Dredged Sediments during Temporary Upland Disposal.


  Autorzy / Authors: Grzegorz MALINA, Johannes VERMEULEN, Magdalena KROMER
  Strony / Pages: 401-420
 • Artykuł / Article: 13
  Tytuł:

  Kompostowanie odpadów garbarskich bezchromowych.


  Title:

  Composting of Chromium-Free Tannery Wastes.


  Autorzy / Authors: Maciej A. URBANIAK
  Strony / Pages: 421-434