user_mobilelogo

Rok 2006, Tom 9, Numer 4


Year 2006, Volume 9, Issue 4


 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Mechanizmy i efektywność usuwania zanieczyszczeń mikrobiologicznych na filtrach gruntowo-roślinnych.


  Title:

  Review on mechanisms and efficiency of removal of microbiological contaminants in constructed wetlands.


  Autorzy / Authors: Aneta Łuczkiewicz, Eliza Kulbat, Krystyna Olańczuk-Neyman, Bernard Quant, Anna Rymszewicz
  Strony / Pages: 349-363
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Specjacja metali ciężkich w kondycjonowanych osadach ściekowych stabilizowanych w procesie fermentacji metanowej.


  Title:

  Speciation of Heavy Metals in Pre-Treated Sewage Sludge after Methanogenic Fermentation.


  Autorzy / Authors: Lidia Dąbrowska, Dorota Papis
  Strony / Pages: 365-377
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Badania wstępne podatności ścieków klejowych na rozkład chemiczno-biologiczny.


  Title:

  Preliminary testes of chemical-biological degradability of adhesive wastewater.


  Autorzy / Authors: Krzysztof PIASKOWSKI, Renata ŚWIDERSKA-DĄBROWSKA
  Strony / Pages: 379-394
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Ocena parametrów fizyczno-chemicznych oraz mikrobiologicznych osadów ściekowych w zależności od sposobu ich stabilizacji.


  Title:

  Assessment of the physical, chemical and microbiological parameters of the sewage sludge depending on the stabilization method.


  Autorzy / Authors: Anna Małachowska-Jutsz
  Strony / Pages: 395-407
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Wymywanie wwa, aox i metali ciężkich z mieszaniny gleby i osadów ściekowych.


  Title:

  Leaching of pahs, aox and heavy metals from soil amended with sewage sludge.


  Autorzy / Authors: Maria Włodarczyk-Makuła, Marta Janosz-Rajczyk
  Strony / Pages: 409-420
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Porównanie wyników symulacji procesu filtracji wody w filtrze pośpiesznym dla stałej i zmiennej prędkości filtrowania.


  Title:

  Comparison of water filtration simulation Results for the sand filter in case of constant and variable filtration velocity.


  Autorzy / Authors: Krystyna Wojciechowska
  Strony / Pages: 421-434
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  PAX-XL w układach koagulacji wspomaganej ultradźwiękami.


  Title:

  PAX-XL in the systems of ultrasound aided coagulation.


  Autorzy / Authors: Longina STĘPNIAK, Urszula KĘPA
  Strony / Pages: 435-443
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Ocena czystości rzeki Warty na podstawie danych z monitoringu wód powierzchniowych. Część 2. Ocena stanu zanieczyszczenia osadów dennych rzeki Warty.


  Title:

  An Assessment of Pollution of the River Warta (Poland). Part 2. The Quality of Sediments.


  Autorzy / Authors: Katarzyna Kipigroch, Szymon Hoffman
  Strony / Pages: 445-456
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Zdolności adsorpcyjne modyfikowanych bentonitów wobec adsorbatów kationowyc.


  Title:

  Adsorption Abilities of Modified Bentonites towards Cationic Adsorbates.


  Autorzy / Authors: Dorota Ziółkowska, Urszula Szymańska, Katarzyna Waszak, Alexander Shyichuk
  Strony / Pages: 457-466
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Wpływ ph na usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków w bioreaktorze hybrydowym.


  Title:

  Effect of ph on removal of pollutants from sewage in a hybrid biological reactor.


  Autorzy / Authors: Małgorzata Makowska, Grzegorz Skaliński
  Strony / Pages: 467-479