user_mobilelogo

Rok 2011, Tom 14, Numer 3


Year 2011, Volume 14, Issue 3 • Artykuł / Article: 1
  Tytuł:

  Analiza struktury substancji humusowych gleb po wprowadzeniu węgla brunatnego na podstawie widm fluorescencyjnych.


  Title:

  Analysis of Humic Substances Structure in Soils after Brown Coal Application with Use of 3-D Fluorescence Spectroscopy.


  Autorzy / Authors: Jolanta Kwiatkowska-Malina
  Strony / Pages: 197-208 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 2
  Tytuł:

  Wpływ ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Tucholi na jakość wody w strudze Kicz.


  Title:

  The Influence of Treated Sewage Discharged from Wastewater Treatment Plant in Tuchola on Water Quality of Kicz Stream.


  Autorzy / Authors: Maja Lewandowska-Robak, Łukasz Górski, Tomasz Kowalkowski, Halina Dąbkowska-Naskręt, Iwona Miesikowska
  Strony / Pages: 209-221 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 3
  Tytuł:

  Analiza jakościowa śladowych zanieczyszczeń organicznych w ściekach komunalnych z miast północno-wschodniej Polski.


  Title:

  Qualitative Analysis of Trace Organic Pollutants in Municipal Wastewater from Cities of North-Eastern Poland.


  Autorzy / Authors: Urszula Kotowska, Monika Jasińska
  Strony / Pages: 223-232 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 4
  Tytuł:

  Badania kinetyki spalania komunalnych osadów ściekowych w atmosferze wzbogaconej tlenem.


  Title:

  Combustion Kinetics of Sewage Sludge under Oxygen-Enriched Atmosphere.


  Autorzy / Authors: Jurand Bień, Michał Gandor
  Strony / Pages: 233-244 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 5
  Tytuł:

  Oddziaływanie bojowych środków trujących na rośliny wyższe w teście Phytotoxkit.


  Title:

  The Effect of Chemical Warfare Agents on Higher Plants in Phytotoxkit Test.


  Autorzy / Authors: Radosław Kalinowski, Edyta Chrzanowska, Marek Brytan
  Strony / Pages: 245-255 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 6
  Tytuł:

  Biodegradacja kwasów halogenooctowych w bioreaktorze z poliamidową, enzymatyczną membraną ultrafiltracyjną.


  Title:

  Biodegradation of Halogenated Acetic Acids by Means of Bioreactor with Polyamide Ultrafiltration Membrane.


  Autorzy / Authors: Małgorzata Kowalska, Mariusz Dudziak, Jolanta Bohdziewicz
  Strony / Pages: 257-266 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 7
  Tytuł:

  Oznaczanie WWA w ściekach koksowniczych.


  Title:

  Determination of PAHs in Coke Wastewater.


  Autorzy / Authors: Maria Włodarczyk-Makuła, Katarzyna Kalaga, Magdalena Kipigroch, Marzena Smol
  Strony / Pages: 267-274 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 8
  Tytuł:

  Zastosowanie metody GC-MS do oznaczania zawartości kwasów tłuszczowych w ściekach zanieczyszczonych olejami jadalnymi.


  Title:

  The Application of GC-MS Method for Determination of Fatty Acids Concentrations in Wastewater Containing Eatable Oils.


  Autorzy / Authors: Ewa Łobos-Moysa, Mariusz Dudziak
  Strony / Pages: 275-280 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 9
  Tytuł:

  Biodegradowalność hydrolizatów z dezintegracji termicznej odpadów komunalnych.


  Title:

  Production of Biodegradable Hydrolysate from Municipal Solid Waste Using Thermal Disintegration.


  Autorzy / Authors: Sylwia Myszograj
  Strony / Pages: 281-290 Pobierz pełny tekst / Download full text
 • Artykuł / Article: 10
  Tytuł:

  Skuteczność wykorzystania środków unijnych (RPO) na działania ekologiczne w poszczególnych województwach.


  Title:

  The Effective Use of EU Funds (ROP) for Environmental Protection at the Level of Province.


  Autorzy / Authors: Ewa Bień
  Strony / Pages: 291-299 Pobierz pełny tekst / Download full text